ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 อัตรา(ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

          ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้มีประกาศระหว่างวันที่ 8 – 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปีเพิ่ม 1 อัตรา นั้น


          ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และกำลังเตรียมดำเนินการจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2561 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปีเพิ่ม 1 อัตรา ดังต่อไปนี้

  1. นางสาววีนัส เวลาดี เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ
  2. นายณัฏฐ์ชวัญช์ กิจวิทยาพงศ์ เป็นสำรองอันดับ 1
  3. นายณนภ ม่วงเกลี้ยง เป็นสำรองอันดับ 2


          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ เบอร์โทร 02-790-2411 ถึง 2415 ระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


          ในกรณีที่ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯไม่มารายงานตัวหรือปฏิเสธงาน หรือลาออกอย่างกะทันหัน ให้พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับมาทำงานในตำแหน่งฯได้โดยไม่ต้องมีการประกาศรับสมัครใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน