ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ สังกัด สำนักวิศวกรรม จำนวน 18 อัตรา นั้น

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ สังกัด สำนักวิศวกรรม ดังต่อไปนี้


ภาคกลาง

 • จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 2 อัตรา
 1. นายธนารักษ์ เหมือนมี
 2. นายบุญโฉม แต้มสุด

----------------------------------------------------

ภาคตะวันออก

 • จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 อัตรา
 1. นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ
 2. นายใหม่ โปร่งจิตร

----------------------------------------------------
ภาคเหนือ

 • จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 1. นายกฤติน ชินบัญชรสกล
 • จังหวัดแพร่ จำนวน 2 อัตรา
 1. นายกิตติพงศ์ เพ็ชรหาญ
 2. นายสรไกร ธรรมมา
 • จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อัตรา
 1. นายทักษกร เทพอาจ
 2. นายอนุเชษฐ์ สงค์จันทร์

----------------------------------------------------

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา
 1. นายกิตติพัทธ์ บริบูรณ์
 2. นายสุริยา คุณพรรษา
 • จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 อัตรา
 1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ นามเวช
 2. นายสุพจน์ แน่นอุดร
 • จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
 1. นายพารณ คงเจริญ

----------------------------------------------------

ภาคใต้

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
 1. นายธนฤทธิ์ ทิพรัตน์
 • จังหวัดชุมพร จำนวน 2 อัตรา
 1. นายนาคินทร์ ชูมณี
 2. นายสิทธิชัย สังข์แก้ว
 • จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
 1. นายศุภรินทร์ กังแฮ

----------------------------------------------------
สำรอง

 • ภาคกลาง

      - นายวรรธก เฉลียวศิลป์
      - นายเศกสันต์ บุญรอด

 • ภาคเหนือ

      - นายศราวุธ คำเหลือง
      - นายสุรเดช อุ่มมี
      - นายอนุพงษ์ เรือนเหมย

 • ภาคใต้
  - นายจารุเดช หนูโยม
  - นายณัฐวิช อิ๋วสกุล

 

 • ภาคอีสาน

      - นายประจักสิน กองจันทา
      - นายสุเมธ คงทันดี


          หมายเหตุ ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสม

          เนื่องจากมีผู้สมัครที่ผ่านการสอบมากกว่าจำนวนที่เปิดรับ ส.ส.ท. จึงขอให้สิทธิกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวก่อน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรอง ส.ส.ท.จะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ ส.ส.ท. จึงจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองต่อไป และในกรณีที่มีอัตราว่างในตำแหน่งดังกล่าว หรือใกล้เคียง ส.ส.ท. อาจพิจารณารายชื่อผู้ที่สำรองไว้

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2785 ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

กลับขึ้นด้านบน