รายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กำหนดการรับสมัครภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

  1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ

  2. นายพัชระ สารพิมพา

  3. นายสุพจ จริงจิตร

  4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร

  5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

  6. นางสุวรรณา บุญกล่ำ

  7. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

  8. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป


         อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพิ่มเติม (หากมี) ในกรณีที่ได้รับเอกสารใบสมัครเพิ่มเติมจากผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ประทับรับภายในวันที่ปิดรับสมัคร (4 พฤษภาคม 2560)

         

กลับขึ้นด้านบน