ผลการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการผลิตภาพข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการผลิตภาพข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สังกัด สำนักข่าว จำนวน 1 อัตรา และประกาศ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 และประกาศ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการผลิตภาพข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สังกัด สำนักข่าว จำนวน 1 อัตรา นั้น

          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ.2559 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้าง ในตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการผลิตภาพข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือ ดังต่อไปนี้


          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน