ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การอาวุโส

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การอาวุโส สังกัด สำนักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา และประกาศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การอาวุโส สังกัด สำนักทรัพยากรมนุษย์จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของ ผู้สมัครเรียบร้อย และได้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีความเหมาะสมในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การอาวุโส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

          นายวรวิช สมบัติวงษ์

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2219 ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00–17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน