ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก" ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 59

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ประจาปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก” เพื่อเปิดสมอง กระตุกต่อมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและสังคมไทย หันมาใส่ใจความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครและร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559

นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินงานมาสู่ปีที่ 2 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นได้แสดงความสามารถ โดยนำความรู้พื้นฐานและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ให้มีความยาว 8 – 10 นาที ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก” เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท


โดยแบ่งการประกวด ทีมละไม่เกิน 5 คน ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า) 2. ประเภทอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี 3. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า

การจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตผลงาน ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก” นี้เราสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกและทัศนคติของผู้เข้าร่วมการประกวด ที่สามารถแสดงทัศนะของตนเองได้อย่างอิสระ


เป็นความน่าสนใจว่าเด็กยุคใหม่มองโลกไปในทิศทางไหน และแบบไหนที่พวกเขาอยากให้เป็น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ เพิ่มความคุ้นเคยให้กับเยาวชนของชาติให้ตามทันนานาประเทศ ให้ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” จึงเป็นการจุดประกายฝัน คนทำหนังสั้นวิทยาศาสตร์ และใคร ๆ ก็สามารถทาได้

เอกสารดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลับขึ้นด้านบน