ยกเลิกการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างศูนย์ภูมิภาค 3 ศูนย์

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างศูนย์ภูมิภาค 3 ศูนย์ โดยได้ประกาศประกวดราคามาแล้วแต่เนื่องจากการเสนอราคาที่ผ่านมามีการเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดหาพัสดุกำหนด


          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2558 และตามข้อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ส.ส.ท. จึงขอประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวและจะได้ดำเนินการใหม่ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน