ประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการละครโทรทัศน์ ประเภทรายการสาระบันเทิง เรื่อง สาปควายลายคน

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีความประสงค์จะจัดหาบุคคล กลุ่มและ/หรือคณะบุคคล นิติบุคคล เพื่อเป็นผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการละครโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิงครอบครัว ด้านรายละเอียดตามเอกสารข้อกำหนดการประกวดราคาแนบท้าย และให้ดำเนินการดังนี้

ผู้สนใจสามารถเสนอรูปแบบรายการ และยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558
เวลา 09.00 – 18.00 น. พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดดังนี้

1. เอกสารหลักฐานบริษัทและประวัติผลงาน จำนวน 3 ชุด
2. การนำเสนอรายการ (Proposal) จำนวน 3 ชุด
3. เอกสารนำเสนอแผนงานการผลิต จำนวน 3 ชุด
4. เอกสารเสนอราคา จำนวน 3 ชุด

ยื่นเอกสารที่สำนักรายการ ฝ่ายจัดหารายการโทรทัศน์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2790-2250

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน 15 วัน หลังจากการพิจารณาเปิดซองประกวดราคา

ดาวน์โหลด

• รายละเอียดประกาศ
• เอกสารประกวดราคา
• เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างผลิต
• ประกาศราคากลาง
• เรื่องย่อ สาปควายลายคน

 

กลับขึ้นด้านบน