สอบราคาจัดหาผู้ดำเนินการจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ และผลิตรายการภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดหาผู้ดำเนินการจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์และผลิตรายการภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

กำหนดการสอบราคา


● 2 เม.ย. 58
ผู้ผลิตยื่นซองข้อเสนองานจัดโครงการประกวด และการผลิตรายการ ได้ที่ ฝ่ายกลุ่มงานฝ่ายผลิตและจัดหารายการ สำนักรายการ ชั้น 3 อาคาร A สถานีโทรทัศน์ Thai PBS [แผนที่] เวลา 10.00 น.-17.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

ในซองประกอบด้วย

ซองที่ 1
เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา” ประกอบด้วย Profile บริษัท, หนังสือรับรองบริษัท, แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามประกาศของ ปปช., หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน) จำนวน 5 ชุด (เอกสาร 5 ชุด ,CD 5 แผ่น)

ซองที่ 2
แผนการดำเนินการจัดโครงการประกวดฯ และรูปแบบการผลิตรายการฯ” รวมถึงกรอบระยะเวลา หรือตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ หรือรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

ซองที่ 3
ใบเสนอราคา” งบประมาณค่ารับจ้างดำเนินการจัดโครงการประกวดฯ และงบประมาณค่ารับจ้างการผลิตรายการภาพยนตร์สั้น

● 3 เม.ย. 58
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้ผลิตจากเอกสาร โดยจะแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์

● 7 เม.ย. 58
ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอรายละเอียดแผนงานผลิตรายการ (Proposal) ด้วยตนเอง และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการประกวดฯและผลิตรายการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทราบผลการคัดเลือก

กลับขึ้นด้านบน