ประกาศจัดหาผู้จำหน่ายอาหารในห้องอาหาร ส.ส.ท.

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายผลไม้และขนม ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อบริการภายในห้องอาหาร ส.ส.ท. ใบสมัครและเงื่อนไขเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

กำหนดยื่นใบสมัครและข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th หรือขอรับ/ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณฐิตามินทร์ ช่างยา เลขานุการคณะทำงานดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในห้องอาหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 790 2452 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อที่อีเมล thitaminc@thaipbs.or.th 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ในการทำร้านอาหาร ปรุงอาหารและจำหน่ายอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. จะต้องเป็นผู้ปรุงอาหาร หรือควบคุมดูแลการปรุงอาหารและจำหน่ายอาหารด้วยตนเอง และจะต้องมีผู้ช่วยทำงานอย่างน้อย 1 คน
 3. มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขอนามัย และไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ
 4. มีความรู้ในการจัดการร้าน และงานบริการขายอาหาร
 5. ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความสะอาด

เงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร ส.ส.ท.

เมื่อผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร ส.ส.ท. แล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. ทำสัญญาใช้พื้นที่ในบริเวณห้องอาหารฯ ระยะเวลา 1 ปี และวางเงินประกันค่าความเสียหาย จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
 2. ชำระค่าใช้พื้นที่และค่าบริหารจัดการงานอำนวยความสะดวกภายในห้อง อาหาร ส.ส.ท. คิดตามพื้นที่ใช้งานปกติร้านละ 7,500 บาท/เดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และชำระค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า และแก๊สหุงต้ม ตามปริมาณการใช้ โดยคิดตามอัตราที่ ส.ส.ท. กำหนด ทุกสิ้นเดือน
 3. ต้องจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มที่สะอาด มีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม ภายใต้การควบคุมของ ส.ส.ท.
 4. ต้องเปิดให้บริการตามวัน เวลาที่ ส.ส.ท.กำหนด และจำหน่ายอาหารเฉพาะภายใน ส.ส.ท. เท่านั้น
 5. ต้องจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มด้วยตนเอง ห้ามโอนไปให้ผู้อื่นทำแทน
 6. ต้องแจ้งประวัติและรับรองความประพฤติของผู้ช่วยงานจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
 7. กล่องบรรจุอาหารต้องใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 8. ต้องดูแล รักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว และของใช้ต่างๆ รวมถึงรักษาทรัพย์สินของ ส.ส.ท. ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
 9. กรณีวัสดุอุปกรณ์ภายในร้าน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ ส.ส.ท. ชำรุดเสียหาย ผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมกลับคืนสู่สภาพเดิม
 10. กรณีมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ให้แจ้งต่อ ส.ส.ท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 วัน หมายรวมถึงการเข้าร่วมเป็นร้านค้าในกิจกรรมหรือโรงทานภายในของ ส.ส.ท. เพื่อบริหารการจำหน่ายอาหารให้เพียงพอแก่พนักงานและผู้เข้าใช้บริการ
 11. หากผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มไม่ปฏิบัติหรือละเลยข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท. จะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ส.ส.ท.อาจบอกเลิกสัญญาโดยผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ก่อนสิ้นสุดสัญญา หากประสงค์จะจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มต่อไป ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ส.ส.ท. ในการต่อสัญญา
 13. กรณีที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ต้องส่งมอบคืนพื้นที่ในสภาพเดียวกันกับที่รับมอบพื้นที่ให้เข้าใช้งาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน