จัดหาชุดอุปกรณ์ผลิตรายการแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีประกวดราคา

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีประกวดราคา เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดและบันทึกเทปโทรทัศน์ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อสำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ

           ผู้ที่จะยื่นเสนอราคา ต้องมาฟังการชี้แจงแบบใน วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ไม่มาฟังชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

           กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน