ประกวดราคาจัดหาระบบ Video Wall

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาระบบ Video Wall เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามและรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องมาฟังการชี้แจงแบบในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศสำหรับผู้ไม่มาฟังคำชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ขอเลื่อนวันที่ชี้แจงแบบเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น.

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดคุณลักษณะระบบ Video Wall

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ประกาศประกวดราคาจัดหาระบบ Video Wall ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ นั้น ส.ส.ท. ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดหาระบบ Video Wall ดังนี้

          เงื่อนไขตามข้อกำหนดคุณลักษณะระบบ Video Wall ข้อที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป ข้อ 1.4

ข้อความเดิม ข้อ 1.4 มีขนาดหน้าจอภาพรวมโดยประมาณ
                    1.4.1. ความยาวไม่น้อยกว่า 11.0 เมตร
ข้อความใหม่ ข้อ 1.4 มีขนาดหน้าจอภาพรวมโดยประมาณ
                    1.4.1. ความยาวไม่น้อยกว่า 12.0 เมตร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน