ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้ง รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากร และประชาสังคม

          โดยให้รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย

          ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน