ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกำหนด และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. นายเจษฎา อนุจารี
  2. นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ

          โดยให้กรรมการบริหารอื่น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ได้รับแต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน