ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

  1. นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ประธานกรรมการ
  2. นางพวงรัตน์ สองเมือง กรรมการ
  3. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ กรรมการ
  4. นายกันตชัย ศรีสุคนธ์ กรรมการ
  5. นายโยธิน สิทธิบดีกุล กรรมการ

 

 ดาวน์โหลดไฟล์

กลับขึ้นด้านบน