ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งนายพิภพ พานิชภักดิ์ เป็น รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ

          โดยให้รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง เมื่อผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งตามกฏหมาย

          ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน