ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

          ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีคำสั่งที่ 215/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ และเพื่อให้การบริหารงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 จึงขอให้ยกเลิกคำสั่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 215/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

          1.1 นายสถานีโทรทัศน์    ประธานกรรมการ
          1.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ด้านผลิตรายการ    กรรมการ
          1.3 ผู้จัดการกลุ่มประสานงานข่าว    กรรมการ
          1.4 ผู้จัดการกลุ่มตัดต่อลำดับภาพข่าว    กรรมการ
          1.5 ผู้จัดการฝ่าย Network Operation Center    กรรมการ
          1.6 ผู้จัดการฝ่ายศูนย์พัฒนาสื่อใหม่    กรรมการ
          1.7 ผู้จัดการฝ่ายบริหารผังรายการ    กรรมการ
          1.8 ผู้จัดการฝ่ายออกอากาศ     กรรมการ
          1.9 ผู้จัดการฝ่าย MAM & Video Server    กรรมการ
          1.10 เลขานุการชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ    เลขานุการ
          1.11 เลขานุการอาวุโส (นางสาวสุภาณี กิตติพนังกุล)    ผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่

          2.1 ประสานงาน และดูแลการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสให้เป็นไปตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่กำหนด

          2.2 พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์การฯ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทั้งด้านสังคมและการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนอง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาของ ส.ส.ท.

          2.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน