ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล   (ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)   ประธานกรรมการ

  2. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   (รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)   กรรมการ

  3. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข   (รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)   กรรมการ

  4. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์   (รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)   กรรมการ

  5. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   (ผู้อำนวยการสำนักข่าว)   กรรมการ

  6. นายโยธิน สิทธิบดีกุล   (ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ)   กรรมการ

  7. นายเจษฎา อนุจารี   (กรรมการบริหารอื่น)   กรรมการ

  8. นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ   (กรรมการบริหารอื่น)   กรรมการ

  9. นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์   (กรรมการบริหารอื่น)   กรรมการ

          โดยให้กรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นพ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

กลับขึ้นด้านบน