ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

          1. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์      ประธานกรรมการบริหาร
          (ผู้อำนวยการสำนักข่าว รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)

          2. นายกันตชัย ศรีสุคนธ์               กรรมการบริหาร
          (ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม)

          3. นายนราวิทย์ เปาอินทร์             กรรมการบริหาร
          (ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ)

          4. นายโยธิน สิทธิบดีกุล               กรรมการบริหาร
          (ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ)

           5. นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์          กรรมการบริหาร
          (รักษาการผู้อำนวยการสำนักรายการ)

           6. นายสมเกียรติ จันทรสีมา            กรรมการบริหาร
          (ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง)

          7. นายเจษฎา อนุจารี                     กรรมการบริหารอื่น

          8. นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ         กรรมการบริหารอื่น

          โดยให้กรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นพ้นจากตำแหน่งเมื่อรักษาการผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน