ประกาศแต่งตั้งพนักงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พร้อมกันเพื่อให้การบริหารงานของ ส.ส.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง


          อาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 จึงแต่งตั้งนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าว เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. อีกตำแหน่งหนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

กลับขึ้นด้านบน