ประกาศแต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

          ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้ง นายอานนท์ มีศรี เป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เนื่องจากนายอานนท์ฯ ลาออกจากการเป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 จึงมีมติคัดเลือกนางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ เป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

          เพื่อให้การดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 10 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 จึงให้ยกเลิกประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งนางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ เป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนปฏิบัติหน้าที่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ลาออก

          โดยให้ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2560

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน