ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 คน

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแล้ว แต่เนื่องจากมีกรรมการนโยบายบางส่วนพ้นจากตำแหน่งจึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคล เพื่อทำหน้าที่แทน ทั้งในส่วนของกรรมการนโยบายที่ลาออกแล้ว และกรรมการนโยบายที่ครบวาระตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคล จำนวน 6 คน เป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

  1. รศ.จุมพล รอดคำดี                     ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ        กรรมการ
  3. นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ                  กรรมการ
  4. นายไพโรจน์ พลเพชร                  กรรมการ
  5. รศ.ดร.เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการ 
  6. นายสุรพงษ์ กองจันทึก                กรรมการ

          ทั้งนี้ประธานกรรมการนโยบาย และกรรมการนโยบายที่ได้รับตำแหน่งลำดับที่ 1 – 5 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้กรรมการนโยบายที่ได้รับตำแหน่งลำดับที่ 6 มีวาระดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน