ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ สังกัด ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ สำนักวิศวกรรม จำนวน 2 อัตรา นั้น


          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ สังกัด ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ สำนักวิศวกรรม ดังต่อไปนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิศวกรรม
ภาคกลาง : จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 อัตรา

  • นายณพล ประดิษฐสาร

ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

  • ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

สำรอง

  1. นายพูนสวัสดิ์ ดีหาร
  2. นายอดิเทพ เอี่ยมสะอาด

           ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2000 ต่อ 2785 ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


          สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองจะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ หากผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ ส.ส.ท. จึงจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองต่อไป และในกรณีที่มีอัตราว่างในตำแหน่งดังกล่าว หรือใกล้เคียง ส.ส.ท. อาจพิจารณารายชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้เรียงตามลำดับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน