จัดหาโครงการ News Studio Automation สำหรับสตูดิโอ 1 และ 2 โดยวิธีประกวดราคา

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาโครงการ News Studio Automation สำหรับสตูดิโอ 1 และ 2 เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและออกอากาศระบบข่าวให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ฝ่าย พัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น.ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ


          ผู้ที่จะยื่นเสนอราคา ต้องมาฟังการชี้แจงแบบใน วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ไม่มาฟังการชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกวดราคา 

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน