ไทยพีบีเอสเชิญนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ถอดบทเรียนกรณีรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เชิญนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ร่วมเสวนาเพื่อสะท้อนมุมมองต่อกรณีรายการ เถียงให้รู้เรื่อง ซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่งของสื่อสาธารณะที่ต้องให้ความสำคัญในการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

จากวงเสวนาถอดบทเรียนฯ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเห็นว่า 

ปรัชญาของรายการเถียงให้รู้เรื่องเป็นไปตามภารกิจของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ในการเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะอย่างมีเสรีภาพและเหตุผล  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยไม่มีการชี้นำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

รวมทั้งเพิ่มข้อเสนอแนะให้มีทีมวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้ผลิตรายการ เพื่อให้เนื้อหาของรายการมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น พร้อมปรับเนื้อหารายการให้ใกล้ตัวผู้ชมมากขึ้น 

ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เปิดมุมมองที่แตกต่างออกไป และขยายช่องทางสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับการที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ครอบคลุมเรื่องการแสดงความคิดเห็นในรายการลักษณะนี้ โดยขอให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจัดทำให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

อีกทั้งยังเสนอให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยังคงต้องยืนหยัดภารกิจในการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยมิได้สร้างบรรยากาศของความขัดแย้ง แต่ต้องการให้สังคมไทยเรียนรู้วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่สังคมที่รับฟังการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน