ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop โครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน Human Rights คนเท่ากัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop โครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน Human Rights : คนเท่ากัน "ประเภทคนเขียนบท" และ "ประเภทภาพยนตร์สั้น" โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ "เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนและการทำสื่อ" ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งผู้เข้าร่วม Workshop ต้องอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา


ทีมที่จะได้เข้ามาร่วม Workshop ประเภทเขียนบทภาพยนตร์

 1. คุณนครินทร์ พงศ์อมร

 2. คุณพีรดา อธิคมบัณฑิตกุล

 3. คุณอัมพชินี ช่างทุ่งใหญ่
  คุณนวนันท์ พวงนิลน้อย

 4. คุณศิริพร แย้มเกสร
  คุณขจาริน เจริญสลุง

 5. คุณจริยา แซ่ย่าง

 6. คุณภรัณยู ไชยศรี

 7. คุณปฏิพล อัศวมหาพงษ์

 8. คุณรสริน อยู่แท้กูล
  คุณกาญจนาพันธ์ ปั่นคำ

 9. คุณชานนท์ คงหาญ
  คุณพรรณิกา พินิจมนตรี

 10. คุณชนัตชัย หนูศรีแก้ว

 11. คุณศิริลักษณ์ เสมาภักดี
  คุณนภสร ชุ่มกมล

 12. คุณภัครวัฒน์ มงคลสวัสดิ์
  คุณธัญญารัตน์ โคตรวันทา

 13. คุณกิตติคุณ ศิริสังข์สุชล
  คุณอิสระพงษ์ ประพันธ์พร

 14. คุณไอโกะ ฮามาซากิ

 15. คุณณฐภรรธ แสนเนตร
  คุณธนวัฒน์ อัศวชุติพงศ์

 16. คุณศุภกฤต พยัฆชาติ
  คุณนิติพล มณีรอด

 17. คุณพรภัทรา ภาณุนันทน์
  คุณสุวิชา วงศ์คำ

 18. คุณธีรดา ปานเพ็ชร
  คุณกนกวรรณ ด่านเลิศฤทธิ์

 19. คุณตุลา คุ้มครอง

 20. คุณเดชาธนา อาสาธนาคูณ

 21. คุณพิสิฐพงศ์ กระสินธุ์
  คุณณัชรพันษ์ จริยาวุฒิกุล

 22. คุณอติเทพ จันทร์เทศ

 23. คุณวราภรณ์ ใจฉลาด
  คุณกุสุมา ป้านสกุล

 24. คุณนภสวรรณ เงินดี
  คุณกุลนิษฐ์ คุ้มคณะ

 25. คุณธิดาพร ศรีจันทร์

 26. คุณเทพพิทักษ์ เสืองามเอี่ยม

 27. คุณณัฐภัทร ไกรตรวจพล

 28. คุณพัชรดา ภูเขม่า
  คุณกุลสตรี ชุมภูอินทร์

 29. คุณอารียา ฟาหลี
  คุณนภาษิณี คำสิยาภรณ์

 30. คุณพันธกิจ หลิมเทียนลี้

 31. คุณวารุณี วันมะโน

 32. คุณกนกวรรณ วงษ์กล่ำ
  คุณวิภารัตน์ พุ่มคำ

ทีมที่จะได้เข้ามาร่วม Workshop ประเภทภาพยนตร์สั้น

 1. คุณสินีนาฎ ดะมะดต

 2. คุณจิรัฐติกาล พระสนซุ่ม

 3. คุณธนธร วาสกุล
  คุณพรรณพิมล แซ่ตั้ง
  คุณภัทรพล สุพรประดิษฐ์
  คุณแพรวพรรณ หรั่งทรัพย์

 4. คุณปริญญา บุญวาส
  คุณสุริยา สากองสี

 5. คุณธนภัทร์พล วิวัฒน์วรายศ
  คุณไพสิฐ หวังรังสีสถิตย์

 6. คุณจักรพันธ์ ศรีวิชัย
  คุณปณิฏฐา แสงพราย
  คุณกันตพล ดวงดี

 7. คุณเกษจันทรา พรมวัน
  คุณจุฑามณี บุญสมปอง
  คุณรังสิมา ชังขำ
  คุณตะวันฉาย ลาภสาร

 8. คุณศราวุฒิ สุดชา
  คุณพรพิมล พรมเจริญ
  คุณนวพล วงษ์ศาตนันท์

 9. คุณณัฐพล ทะนะเบะ
  คุณธีรุตม์ ณ ระนอง 

 10. คุณไท ประดิษฐเกษร

 11. คุณเทพพิทักษ์ เสืองามเอี่ยม
  คุณหนึ่งหทัย คงมี
  คุณปิยะณัฐ มาเหมาะโชค
  คุณรัตติยากร สดดอน

 12. คุณพิรายุ ชูบุญราษฎร์
  คุณฐิติกร จิรัฐติกร

 13. คุณกมลชนก นิ้นสุธรรม
  คุณศุภกรณ์ เพิ่มพูนทวีชัย
  คุณณธันยรัตน์ กลิ่นเรือง
  คุณจิรพัฒน์ แดงดีมาก

 14. คุณนิติวัฒน์ จรูศักดิ์
  คุณนันท์นภัส เทวะบัญชาประเสริฐ
  คุณเชาว์ชวัส วงศ์วิเศษ

 15. คุณดลมนัส หนันดี
  คุณกิตติกร กิจไพบูลย์ชัย
  คุณชาคริน บุญเกลี้ยง
  คุณสุรเชษฐ์ จันทร์ทาไทย

 16. คุณวาทศิลป์ อ่วมสวัสดิ์
  คุณอมรเทพ จำปาทอง
  คุณเจนณรงค์ สุภาฉาย
  คุณณภัทร พงษทรัพย์


สำหรับผู้ที่มีรายชื่อกรุณาแจ้งยืนยันเข้าร่วม Workshop และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

 • ฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคม สำนักพัฒนาทุนทางสังคม โทร. 02-790-2416 – 7
 • คุณนิติธร ทองธีรกุล (เอ้) โทรศัพท์ : 094 561 9324
 • คุณจิตพิสุทธิ์ มงคลรัตนา (โซดา) 082 359 9663
 • email : ae.nitikul@gmail.com , dakada9663@gmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน