มาตรการ 3 ด้าน รองรับผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบีเอส ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ไทยพีบีเอสที่เป็นสื่อทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน และเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหา ร่วมหาทางออกให้กับประชาชน ดังนั้น ไทยพีบีเอสจึงมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงกำหนดมาตรการการป้องกัน ควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมแนวทางการดูแลพนักงานเพื่อลดความเสียงของการแพร่ระบาด โดยมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน

ด้านการจัดการสถานที่ทำงาน

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กร

• กำหนดจุดคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือผู้ที่มาติดต่องานในองค์กร โดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณภูมิร่างกายเพื่อตรวจวัดไข้ และจำกัดไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา เข้าภายในอาคาร และให้ตรวจวัดไข้ซ้ำอีกครั้งในคลินิกไทยพีบีเอส

 

• ตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในทุกจุดสำคัญ เช่น ประชาสัมพันธ์ โรงอาหาร ห้องประชุม ข้างหน้าและข้างในลิฟต์โดยสาร

 

• จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟต์โดยสาร ให้ใช้ลิฟต์โดยสารไม่เกิน 4 คน และกำหนดบริเวณยืนให้มีการเว้นระยะห่างกัน

 

• จัดห้องประชุม รวมถึงจัดที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญในรายการของไทยพีบีเอส กำหนดให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

• จำกัดทางเดินบางเส้นทางไม่ให้ผ่านเพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้า-ออกภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้านบุคลากร

• จัดทำประกันภัยสำหรับพนักงานทุกคน โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีพนักงานติด COVID-19

• จัดอบรมการใช้เครื่องมือและระบบสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home

• พนักงาน หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือทั้งพนักงานและบุคคลที่อาศัยในบ้านเดียวกัน มีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดพักสังเกตอาการ (Self-quarantine) 14 วัน โดยถือเป็น Work From home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และขอให้งดการเดินทางออกจากที่พัก เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

• สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถสาธารณะ จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างการเดินทาง

• สนับสนุนอาหารที่ถูกสุขลักษณะทั้งมื้อเช้า กลางวัน และเย็น ให้กับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร โดยขอความร่วมมือให้นำกล่องอาหาร แก้วน้ำ ช้อนส้อมส่วนตัวมาใส่อาหาร เพื่อนำกลับไปรับประทานที่โต๊ะทำงาน

• งดเว้นการเก็บค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์อาหารไทยพีบีเอส ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ด้านอุปกรณ์

• ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดรถข่าว โต๊ะ-เก้าอี้ ทำงานของพนักงานทุกคน รวมถึงฉากโต๊ะ-เก้าอี้ที่ใช้ในรายการต่าง ๆ ด้านในสตูดิโอ

• เปลี่ยนอุปกรณ์จากสแกนนิ้วมือ เป็นสแกนหน้าพนักงานเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออก

• มีการทำความสะอาดและสลับเปลี่ยนหัวไมค์ของสถานีฯ เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ

 

นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสได้รณรงค์ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นนั้น มุ่งหวังว่าหากผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบีเอสมีความปลอดภัย หมายถึงผู้ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานก็จะปลอดภัยด้วยเช่นกัน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร COVID-19 ในแง่มุมต่างๆ แบบ Realtime ได้ที่ covid19.thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน