ไทยพีบีเอสจับมือ 10 พันธมิตร เปิดวง Think Tank ระดมสมองแก้ปัญหาขยะองค์รวม

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 ไทยพีบีเอสเปิดวง Think Tank ดึงนักวิชาการระดับประเทศ ระดมสมองแก้ปัญหาขยะองค์รวม ตั้งทีมพิเศษสกัดงานวิจัยพัฒนาเนื้อหาสื่อยกระดับความเข้าใจและจิตสำนึกประชาชน พร้อมเตรียมจัด Big Event แก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 10 หน่วยงานร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Trash zero และกลุ่ม Big Tree ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำวิจัย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับขยะในหลายประเด็น

 

ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า

“ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะของประเทศไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะ จากการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับขยะของไทยพีบีเอสในหลากหลายมิติพบว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกมาต่อเนื่องยาวนาน และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ และหาทางออกร่วมกัน แต่สิ่งที่เรียกว่า “ข้อมูล” ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ ทั้งในส่วนของการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ การรณรงค์ หรือการทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับขยะในอนาคต”

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ไทยพีบีเอส กล่าวอีกว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่ไทยพีบีเอสได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำวิจัยและผู้รับผิดชอบมากมายเกี่ยวกับขยะ ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร การสร้างความตระหนักและจิตสำนึก การศึกษาวัฏจักรและผลกระทบทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของขยะไมโครพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล การลดปริมาณขยะบนเกาะอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการศึกษาผลกระทบของขยะทะเลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขยะจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ภาพรวมของขยะที่จะนำพวกเราไปสู่แนวทางการแก้ไข ซึ่งหลังจากการตั้งวงคุยในวันนี้ทำให้มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า

ไทยพีบีเอสจะเป็นสื่อที่เข้มแข็งทั้งในด้านข้อมูลเนื้อหา และยุทธศาสตร์การสื่อสารที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนวาระเรื่อง “ขยะ” ซึ่งเป็นวาระสำคัญระดับชาติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้

“ผู้บริหารไทยพีบีเอสตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะเป็นอย่างมาก และได้วางนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นและแก้ปัญหาขยะร่วมกับประชาชนไว้ในหลายมิติทั้งในส่วนของการสื่อสารและกิจกรรม ทั้งการจัดตั้งทีมข่าวพิเศษเพื่อรายงานปัญหาขยะ, การจัดทำสารคดีแห่งปี, การจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชนสัมพันธ์ และการจัด Big Event รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างพลเมืองตื่นรู้ (Informed Citizen) ตามแผนนโยบายขององค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรขยะ (Circular Effect) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะอันเป็นสาเหตุของปัญหาขยะในภาพรวม” ณาตยา แวววีรคุปต์ กล่าว

ทั้งนี้ การระดมสมองในวงคุยดังกล่าว มีรายนามผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้

1. รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้บริหารโครงการและขับเคลื่อนนโยบาย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. นายบรรจบ กิติกาศ ผู้ประสานงานโครงการและจัดกิจกรรม เผยแพร่ผลงานผ่านระบบ Social Media ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานวิจัย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

4. ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แผนงานวิจัย นวัตกรรมแปรรูปขยะพลาสติกจากเทศบาลนครระยองเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันดีเซล และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

5. ผศ.วรุณศิริ จักรบุตรง นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุผสมจากยางพาราและขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก

6. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี นักวิจัยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวิจัยการจำลองกระบวนการใช้งาน รวบรวมและย่อยสลายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบฝังกลบ ต้นแบบในแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด

7. ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี นักวิจัยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการวิจัยวัฏจักรและผลกระทบทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของขยะไมโครพลาสติกจากแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว บริเวณชายฝั่งที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล

8. ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ นักวิจัยสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการวิจัยขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง

9. ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม นักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการวิจัยการลดปริมาณขยะบนเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

10. รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัยผลกระทบของขยะทะเลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และการสร้างการตระหนักและจิตสำนึก

11. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

12. คุณสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กลุ่ม Big Tree

13. ตัวแทนกลุ่ม Trash Hero

14.ตัวแทนโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน