ผลสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีซื้อหุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ)

ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีซื้อหุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ)

ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้มีคำสั่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว นั้น แต่เนื่องจากรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวสรุปว่าการทำนิติกรรมซื้อตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ยังมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนคณะกรรมการนโยบายจึงได้มีคำสั่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และ 16 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการอนุมัติและสั่งจ่ายเงินซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวว่ามีผู้เกี่ยวข้องอย่างไร กรณีเห็นว่ามีผู้ใดอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา และวินัย ให้คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน

บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดดังกล่าวได้รายงานผลการสอบสวน และชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการนโยบาย ตามเอกสารลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า “จากข้อมูลที่ได้รับฟังจากผู้เกี่ยวข้องไม่อาจชี้ชัดได้ว่าผู้เกี่ยวข้องคนใดบ้างที่จะต้องรับผิดทางแพ่ง อาญา และวินัย อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างการบริหารงานของ ส.ส.ท. ประกอบกับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว นอกจากนี้เมื่อไทยพีบีเอสได้ขายหุ้นกู้ซีพีเอฟออกไปปรากฏข้อเท็จจริงว่าไทยพีบีเอสไม่ได้รับความเสียหายทางการเงินแต่อย่างใด”

คณะกรรมการนโยบายมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และจะพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
19 เมษายน 2561  

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน