คำแถลง กรณีข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำรายได้ของ ส.ส.ท. ไปหาผลประโยชน์

คำแถลง
กรณีข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การนำรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไปหาผลประโยชน์

ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไปหาผลประโยชน์ ตามข้อ 9 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 หรือไม่ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นสรุปว่า มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มิได้บัญญัติให้มีอำนาจนำเงินรายได้ไปหาผลประโยชน์ โดยนำไปลงทุนอื่นๆ ดังนั้น การออกระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ไม่สอดคล้องกับมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าความเห็นเรื่องข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ระเบียบนี้ออกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการนโยบายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 โดยนำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ

คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน