ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 5

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 5 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และทีมงานช่างภาพข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ของไทยพีบีเอส

วันเวลาจัดอบรม

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของโดรน

1.1 องค์ประกอบของโดรน

1.2 ประเภทของโดรน

เรื่องที่ 2 กฎหมายและ พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน(ประเทศไทย)

2.1 ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้โดรน

2.2 ข้อบังคับในการใช้งานทั่วไป

เรื่องที่ 3 การใช้โดรนในงานข่าว

3.1 ระเบียบข้อบังคับการใช้โดรนในงานข่าว

3.2 ข้อควรระวังสำหรับการใช้ในงานข่าว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านเทคนิคการใช้โดรนเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

2) บังคับโดรนได้อย่างถูกวิธี

3) ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโดรน

5) รู้จักมุมภาพ และการเลือกภาพ

6) เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7) สามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากวิทยาการได้ตลอดทั้งงาน

*ทางผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนไว้ให้เรียบร้อย หากท่านต้องการนำเครื่องมาเองสามารถนำมาได้

ระยะเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฎาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 7,200 บาท/ท่าน (รวม vat แล้ว)

พิเศษ!! สำหรับหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเครือข่าย ลดทันที่ 10 % เหลือ 6,480 บาท (รวม vat แล้ว)

*ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน หมวก กระเป๋าผ้า อาหาร 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ แล้ว

ช่องทางรับสมัคร

ทาง Email : ThaipbsTraining@thaipbs.or.th

ทางโทรศัพท์ : 02 790 2383-4

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02 790 2383-4

เว็บไซต์ : www.thaipbs.or.th/Training

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน