รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน ซึ่งไทยพีบีเอสจะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ 2 ครั้ง

ไทยพีบีเอส จุดประกายให้นักศึกษาที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และอยากเรียนรู้การทำงานจริงได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับเราซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริงในสายงานที่ตนสนใจอีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไทยพีบีเอสจัดขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นและเป็นแนวทางก้าวไปสู่ความชำนาญในวิชาชีพได้ ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • นิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4

กำหนดการรับสมัคร

 • ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม (ภาคฤดูร้อน) 
 • ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน (ภาคเรียนที่ 1) 

งานของสำนักต่างๆ (แบบสังเขป) ที่สามารถให้ความรู้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน

 • สำนักข่าว - ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ
 • สำนักรายการ - ช่างภาพ โปรดิวเซอร์ เขียนบท
 • สำนักสื่อใหม่ - การผลิตคอนเทนต์ กราฟิก มัลติมีเดีย พัฒนาเว็บไซต์และระบบงานบนออนไลน์
 • สำนักวิศวกรรม - วิศวกรด้านไฟฟ้า โทรคมนาคม การออกอากาศ
 • สำนักโทรทัศน์และวิทยุ - งานถ่ายทอดและออกอากาศ ช่างภาพ แสง เสียง กราฟิก
 • สำนักบริหารกิจการ - บริหาร เลขานุการ จัดซื้อ พัสดุ ธุรการ
 • สำนักทรัพยากรมนุษย์ - งานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรม งานกิจกรรมและสันทนาการ
 • สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ - นักสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานชุมชน โปรดิวเซอร์ เขียนบท ตัดต่อ ช่างภาพ
 • สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ - บรรณารักษ์ organizer การฝึกอบรม งานด้านข้อมูลสารนิเทศ

แบบฟอร์มใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานจากมหาวิทยาลัย (เรียน คุณศตพร ยอดวานิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. Resume (ประวัติส่วนตัว)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
  เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางอีเมล์Job@thaipbs.or.th

----------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2213
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.)
Email : Job@thaipbs.or.th

กลับขึ้นด้านบน