ช่างภาพ 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

  1. การเตรียมความพร้อมก่อนการบันทึกภาพข่าว

 • เบิกอุปกรณ์การถ่ายภาพและตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อให้พร้อมใช้งาน
 • ทำความเข้าใจและวางแผนเรื่องรายละเอียดของการถ่ายภาพในเบื้องต้นกับนักข่าวในแต่ละหมายข่าว

   2. บันทึกภาพข่าว ภาพนิ่ง และวิดีโอ

 • บันทึกภาพข่าวทั้งภาพวิดีโอและภาพนิ่งตามหมายงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามเนื้อหา ได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด และสวยงาม
 • คัดเลือกภาพส่งกลับเพื่อผลิตข่าว หรือตัดต่อภาพจากสนามข่าว หรือส่งภาพออกอากาศสดจากสนามข่าว

   3. ผลิตชิ้นงานจากภาพข่าว

 • ผลิตชิ้นงานข่าวจากภาพ เช่น การทำ CL Clip/Filler/Story Telling

   4. สนับสนุนระบบการจัดข้อมูลภาพ

 • จัดทำ short list ภาพวิดีโอ และคัดเลือกภาพนิ่ง เขียน description ส่งเก็บเข้าระบบ

   5. จัดเก็บอุปกรณ์ และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

 • จัดเก็บ ดูแลอุปกรณ์หลังใช้งาน ให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอ ตัดต่อลำดับภาพและเสียง อย่างน้อย 0 - 3 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้กระบวนการผลิตข่าว
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพข่าว
 3. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์รายงานสดผ่านอุปกรณ์ 3G
 4. ทักษะการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพ
 5. ทักษะการตัดต่อวิดีโอ
 6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. การทำงานเป็นทีม
 8. พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานช่างภาพข่าว

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ กล้าหาญต่อความถูกต้อง
 2. จริยธรรมวิชาชีพ
 3. การปรับตัวที่สอดคล้องกับทิศทางและสถานการณ์ขององค์กร
 4. ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2787
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน