เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอาวุโส

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

   1. งานบริหารความเสี่ยง

 • จัดทำแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท.
 • ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลของแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบ และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
 • ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.

   2. งานธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

 • จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลของการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ ส.ส.ท.
 • ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม แลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ส.ส.ท. ให้แก่พนักงาน ส.ส.ท.

   3. งานควบคุมภายใน

 • ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่กฏหมายกำหนด
 • ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในแก่พนักงาน ส.ส.ท.

   4. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐของ ส.ส.ท.

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ในการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 2. มีทักษะในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 3. มีทักษะในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน
 4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบ โดยใช้มาตรฐาน COSO-ERM และความรู้มาตรฐาน AS-NZS, ISO-31000, COBIT, SOX404
 5. มีทักษะในการประสานงาน และการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
 6. มีทักษะในการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความเป็นมืออาชีพ
 2. ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน