SEO Specialist 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาSEO/Digital Marketing, สาขาการตลาด, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในด้านการทำ SEO, SEM ทำข้อมูลและการวัดผล 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะและประสบการณ์การผลิตคอนเทนต์ การบริหารจัดการเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะเชี่ยวชาญใน Google Tag Manager, search engine algorithms keyword searches และการใช้เครื่องมือด้าน SEO เช่น Google ad, Ahrefs, SEM Rush, Google Search Console
 • มีทักษะการวิเคราะห์เป็นอย่างดี รวมถึงการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้าน SEO, วางกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ Content Strategy, link building, Keyword strategy และ SEM (Search Engine Marketing)
 • มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยี Web Development ภาษา HTML, CSS, JavaScript เป็นต้น
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมถึงการประสานงาน บริหารจัดการโครงการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้า SEO สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออันดับการค้นหา ตลอดจน search engine algorithms และ มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้าน SEM ทุก Platform อาทิ Google, Yahoo และ Bing เป็นต้น
 2. มีทักษะในการค้นหาข้อมูล (Research Skill) ข้อมูลในเรื่องของ Keyword ที่ควรมีบนเว็บไซต์ รวมถึงค้นหา Keyword ที่เว็บไซต์คู่แข่งทำ เพื่อนำมาวางแผน
 3. มีทักษะในการเข้าใจและใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ อย่างชำนาญ เช่น เครื่องมือในการทำ Keyword Research หรือเครื่องมือสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ เป็นต้น ตลอดจนมีทักษะในการเขียนเพื่อสนับสนุน On-page SEO
 4. Programming Skill หรือทักษะในภาษา Programming มีความรู้งานโครงสร้างเว็บไซต์, ภาษา HTML, CSS, JavaScript และเข้าใจหลักการ SEO และโครงสร้างด้านเทคโนโลยีของสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ
 5. Data-Driven Skill สามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านสถิติวิเคราะห์ สื่อออนไลน์ website analytics tools (e.g, Google Analytics, WebTrends)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. งานด้านวิเคราะห์บริหารจัดการ SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine optimization)

 • วิเคราะห์บริหารจัดการการตลาดออนไลน์ ดูแลงานด้าน SEO (Search Engine Optimization)
 • บริหารงาน SEM (Search Engine Marketing)

   2. วางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ และ การแนะนำวางแนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ถูกหลัก SEO

 • วางผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure ) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันบนหน้า Google SERP
 • วางแผนสร้าง SEO Content การกำหนด "รายละเอียดของเนื้อหา และองค์ประกอบของคอนเทนต์ให้ถูกต้องตามหลัก SEO" จากนั้นจึงแจ้งให้กับหน่วยงาน/ผู้ผลิต Content เขียนเป็นบทความหรือสร้างคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับรายละเอียดนั้น

   3. กำกับแผนงาน SEO, แผนงบประมาณด้านการตลาด การทำโฆษณาออนไลน์ SEM (Search Engine Marketing)

 • กำหนดแผนงาน, ทำโครงการ, งบประมาณประจำปี และ ติดตามแผนงานและการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ
 • จัดทำ Workflow ขั้นตอนระบบสำคัญ และจำเป็นเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการทำ SEO/SEM

   4. ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน สรุปและวิเคราะห์การดำเนินงานในเรื่อง SEO/SEM 

 • ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
 • ติดตาม ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ภารกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน

   5. ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้าน SEO แก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะทีมงาน 

 • นำเสนอตัวชี้วัดหรือเป้าหมายงานของทีมในความรับผิดชอบ
 • สรุปปัญหาอุปสรรค หรือ ข้อผิดพลาดของทีมแจ้งผู้บังคับบัญชา
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ สอนงาน และวัดผลทักษะความรู้

   6. ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

 • แนะนำข้อมูล ความรู้ เครื่องมือ หรือวิธีการใหม่ ๆ
 • เข้าอบรมในรูปแบบ offline และ e-Learning ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน