เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอาวุโส 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

   1. งานบริหารความเสี่ยง

 • จัดทำแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท.
 • ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลของแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบ และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
 • ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.

   2. งานธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

 • จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และระบบประกันคุณภาพของ ส.ส.ท.
 • ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลของการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ ส.ส.ท.
 • ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม แลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ส.ส.ท. ให้แก่พนักงาน ส.ส.ท.

   3. งานควบคุมภายใน

 • ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่กฏหมายกำหนด
 • ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในแก่พนักงาน ส.ส.ท.

   4. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐของ ส.ส.ท.

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ในการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 2. มีทักษะในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 3. มีทักษะในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน
 4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบ โดยใช้มาตรฐาน COSO-ERM และความรู้มาตรฐาน AS-NZS, ISO-31000, COBIT, SOX404
 5. มีทักษะในการประสานงาน และการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
 6. มีทักษะในการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความเป็นมืออาชีพ
 2. ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน