เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์องค์การชำนาญการ (ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดองค์กร) 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำตัวชี้วัดองค์กร ติดตามผล รายงานผล แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ ประเมินความคุ้มค่าโครงการ ตั้งแต่ 8 – 10 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. จัดทำตัวชี้วัด และติดตามผลและรายงานขององค์กร

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้ด้วยตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนด

 • กำหนดค่าเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ได้แก่ การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร ระดับสำนัก/ศูนย์ ตามแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณประจำปี และตามข้อตกลงกับผู้ประเมินภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน
 • ดำเนินการติดตามผลและรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส รายปี แผนงานตาม KPI กลุ่มงาน แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ร่วมดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ รวมถึงการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
 • ร่วมปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

   2. งานประเมินความคุ้มค่าโครงการ

ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และ/ หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในงานด้านการประเมินความคุ้มค่าโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงาน

 • จัดทำ ข้อเสนอโครงการ/บริหารโครงการ ทบทวน ปรับเปลี่ยน แผนงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของ ส.ส.ท. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำโครงการประจำปี
 • ร่วมบริหารทรัพยากรที่ได้รับของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilize) ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงและสอนงานแก่ทีมงาน ในการบริหารโครงการต่าง ๆ
 • บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลของโครงการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
 • วิเคราะห์ความต้องการของแหล่งทุนและสามารถอธิบายงานให้แหล่งทุนเข้าใจภายใต้กรอบ/ระเบียบที่องค์กรกำหนด รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่แหล่งทุนต้องการ

   3. ประสานและสนับสนุนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์องค์การ

 • สนับสนุนงานยุทธศาสตร์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานการดำเนินงาน ติดตามงานด้านต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน