เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์องค์การชำนาญการ (ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์กร) 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์ในด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานภาคธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 - 10 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. จัดทำแผนบริหารกิจการขององค์กร

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้ด้วยตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนด

 • จัดทำแผนบริหารกิจการและแผนอื่น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายองค์กร
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีของสำนัก
 • จัดทำข้อมูลการทบทวนแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร

   2. งานงบประมาณ

 • ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และ/ หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในงานด้านงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • ทบทวน และร่วมจัดทำคำของบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
 • ให้คำแนะนำ และร่วมปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานขององค์การ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สาหรับการชี้แจงงบประมาณตามกระบวนการด้านงบประมาณ

   3. ประสานและสนับสนุนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์องค์การ  

 • ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่อสาธารณะ อัตลักษณ์ของ ส.ส.ท. ตลอดวัตถุประสงค์ เนื้อหา รูปแบบผังรายการและข่าว เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็น themes กลยุทธ์การสื่อสารองค์การ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และตรงกับเป้าหมาย

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน