หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีผลคะแนน GPA มากกว่า 3.00 (ในระดับปริญญาตรี)

ประสบการณ์ทำงาน

  1. ด้านการบริหาร และ/หรือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 21st Century Learning & Skill
  2. มีทักษะในการคิด (Analytical/Critical/Lateral)
  3. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ (Interpersonal & Presentation)
  4. การเปิดกว้างที่จะเรียนรู้ (Growth Mindset)
  5. มีผลการทดสอบนานาชาติที่ยอมรับ IELTS SCORE : Reading & Listening > 6.5 และ Overall > 6 หรือเทียบเคียง (ถ้าเป็นการทดสอบระบบอื่น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ออกแบบรูปแบบและแผนบริหารจัดการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะในแนวทางใหม่ที่เหมาะสมกับอนาคต
  2. บริหารจัดการฐานข้อมูลเปิดของผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญาของ ส.ส.ท. เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานและการนำไปใช้ประโยชน์ของสื่อสาธารณะ
  3. บริหารจัดการระบบอบรมเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOC) ของส.ส.ท.

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2206 หรือ0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน