ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Post Production

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

1. วางแผนการผลิตและนำเสนอชิ้นงานข่าวสำหรับ On Air และ Online

 • ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลข่าว สคริปต์ข่าว เพื่อตีความหมาย และออกแบบการเล่าเรื่องข่าวนั้น ๆ
 • ออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผนการผลิตชิ้นงานข่าว ชิ้นงานโปรโมท / อินเตอร์ลูด / L Shape / Voxpop
 • ออกแบบกราฟิก 2D / 3D / wall / Immersive / Tracking รวมถึงควบคุมการถ่ายทำ และควบคุมการผลิตกราฟิกนั้น

2. ตัดต่อชิ้นงานข่าว สำหรับ On Air และ Online

 • จัดหาภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิก เพื่อนำมาผลิตชิ้นงานข่าว และตัดต่อชิ้นงานข่าว รายการข่าวที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยใช้ภาพเล่าเรื่อง ใช้เอฟเฟ็คภาพ เสียง หรือเทคนิคอื่นที่เหมาะสม

3. กำกับ และควบคุมการออกอากาศตามที่กำหนด

 • ศึกษาทำความเข้าใจรายการข่าว ข้อมูล Audience และ Target เพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอ และสไตล์รายการ
 • ออกแบบรูปแบบการนำเสนอ และสไตล์รายการข่าวที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล
 • ควบคุมการบันทึกเทป รายการรหรือช่วงของรายการตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการออกอากาศ (การทำงานใน Studio) รายการข่าวต้นชั่วโมง หรือรายการข่าวที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานการออกอากาศทุกครั้งที่ออกอากาศเสร็จสิ้น

4. การประสานงานและส่งต่อข้อมูล

 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ นัดหมายแหล่งข่าว / ผู้ร่วมรายการ ประสานการใช้สถานที่ เป็นต้น
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน อาทิ ตรวจสอบการส่งเทป และเนื้อหน้า เพื่อออกอากาศ ติดตามความก้าวหน้าในการผลิต ประสานกับศูนย์ข่าว 4G, DSNG เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตัดต่อ การออกแบบกราฟิก การควบคุมการผลิตรายการ ตั้งแต่ 1 - 3 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการออกแบบการนำเสนอชิ้นงานข่าว รายการข่าว กราฟิกรูปแบบต่างๆ ทั้งสำหรับงาน On Air และ Online
 2. มีทักษะในการควบคุมการผลิต การผลิตชิ้นงาน การตัดต่อลำดับภาพ
 3. มีทักษะในการวางแผน ควบคุม และติดตาม
 4. มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพ การจัดแสง การควบคุมเสียง และระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
 5. มีทักษะในการทำความเข้าใจในประเด็นข่าว และความรู้ความเข้าใจในข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความมุ่งมั่นในคุณภาพ รับผิดรับชอบ กล้าหาญต่อความถูกต้อง
 2. มีจริยธรรมวิชาชีพ
 3. มีการปรับตัวที่สอดคล้องกับทิศทางและสถานการณ์ขององค์กร
 4. มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน