ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนบริหารกิจการขององค์กร โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เตรียมพร้อมความสามารถขององค์กรในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในทุกสถานการณ์ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรในทางที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 2. วางแผนกำลังคน (Manpower Planning) ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ให้เหมาะสมกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ
 3. พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment & Selection) ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับตำแหน่งงาน มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร โดยพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพ
 4. ออกแบบรูปแบบการจ้างและพัฒนาระบบการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน (Compensation & Benefits) ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทิศทางขององค์กร
 5. ออกแบบ พัฒนาและวางแผนการบริหารผลงาน หรือ Performance Management ระดับบุคคลให้เชื่อมโยงและขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร ติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
 6. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคิด ค่านิยมและทัศนคติที่ดี บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ส่งเสริมคุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร
 7. กำหนดแนวทางและจัดทำระบบบริหารและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management & Development) เพื่อให้พนักงานได้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างชัดเจน สามารถกำหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนให้ดียิ่งขึ้น มุ่งมั่นเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ รวมทั้งขีดความสามารถของตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 8. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญ เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต รวมทั้งบริหารจัดการผู้มีความสามารถและพฤติกรรมโดดเด่นหรือดาวเด่น (Talent Management) โดยออกแบบกระบวนการค้นหา คัดเลือกหรือระบุดาวเด่นขององค์กร พัฒนา บริหาร จูงใจ และรักษาดาวเด่นไว้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
 9. บริหารและส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับผู้บริหาร สนับสนุนและให้คำปรึกษาในการจัดการปัญหาความสัมพันธ์ใน
  หน่วยงาน รวมถึงการจัดทำระเบียบข้อบังคับและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับรวมทั้งแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
 10. จัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล (Human Resources Information System หรือ HRIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ การวางแผนและการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายบริหาร
 11. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร
 12. บริหารจัดการทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้กรอบจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
 13. จัดทำงบประมาณประจำปี ของสำนักทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 15 ปี และเป็นประสบการณ์ในระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีวิสัยทัศน์และความรู้ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมทุกด้านทั้งการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร การออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมทั้งการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
 2. มีความน่าเชื่อถือและมีจริยธรรมหรือมีคุณธรรม ภายใต้กรอบจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท.
 3. มีภาวะผู้นำ มีความกระตือรือร้น และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ (Change Management)
 4. มีความสามารถจูงใจให้ทีมงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
 5. มีความอดทน สามารถบริหารสถานการณ์ภายใต้ความขัดแย้ง
 6. มีทักษะในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 7. มีทักษะในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
 8. มีทัศนคติในเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ จิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 9. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่บุคลากร
 10. มีความสามารถในการวิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ
 11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าวินิจฉัย และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติ ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
 12. มีความรู้ในพันธกิจขององค์การ และมีความรู้ทั่วไปกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ ขององค์การ และเพื่อนร่วมงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2206 และ 02-790-2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน