บรรณาธิการ ศูนย์พัฒนาสื่อสารด้านภัยพิบัติ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

   1. ควบคุมและออกแบบการผลิต เขียนบท เนื้อหาต่างๆภายในศูนย์ฯ

 • ควบคุม คิดสร้างสรรค์ ผลิตและเขียนบท เนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ทุกแพลทฟอร์ม รวมถึงเขียนบทสารคดีเชิงข่าวและรายการโทรทัศน์ ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 นาที
 • ดูแลต่อยอดประเด็นข่าว สารคดีเชิงข่าว ตรวจแก้ไขบทของผู้สื่อข่าว รวมถึงผู้ดำเนินรายการ
 • บริหารจัดการทีมข่าว ภายในศูนย์ฯ รวมถึงรับผิดชอบและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

   2. เป็นวิทยากร และจัดรายการสด

 • จัดรายการสดในสตูดิโอและนอกสถานที่ ตามแต่สถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงานติดต่อนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข่าว ต่างๆ เป็น Backpack Journalist นอกสถานที่ และใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้นได้ดูแลต่อยอดประเด็นข่าว สารคดีเชิงข่าว ตรวจแก้ไขบทของผู้สื่อข่าว รวมถึงผู้ดำเนินรายการ
 • ติดตามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการผลิตชิ้นงานและรายการของศูนย์ฯ ทุก Platform

   3. บริหาร และบังคับบัญชาหน่วยงาน

 • สอน ให้คำปรึกษา และพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อให้เป็น Successor ในอนาคต
 • ตั้งเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
 • ดูแลการเติบโตทางอาชีพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม
 • สื่อข้อความภายในจากองค์กรไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

   4. งานบริหารทั่วไป งบประมาณ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย บริหารจัดการงบประมาณภายในหน่วยงาน
 • บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของศูนย์ฯ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านกำกับดูแลงาน Production และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวไม่น้อยกว่า 12 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้กระบวนการผลิตข่าว
 2. มีวิสัยทัศน์ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic & Visionary Thinking)
 3. มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating People)
 4. มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
 5. มีการวางแผน และควบคุม ติดตาม (Planning & Controlling)

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีการโน้มน้าวใจ (Influencing Others)
 2. มีความมุ่งมั่นผลลัพธ์ (Driving for Result)

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน