ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Post Production

ตามที่ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานประจำ และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Post Production สังกัด กลุ่มสร้างสรรค์การลำดับภาพ สำนักข่าว ลงวันที่ 28 พฤษภาคมพ.ศ. 2564 โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 14 มิถุนายน 2564 นั้น

เพื่อให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการสรรหาและวิธีการจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Post Production และเลื่อนการเปิดรับสมัครพนักงานตามประกาศดังกล่าวออกไปก่อน

ดังนั้น ส.ส.ท. จึงขอยกเลิกประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานประจำ และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Post Production สังกัด กลุ่มสร้างสรรค์การลำดับภาพ สำนักข่าว ลงวันที่ 28 พฤษภาคมพ.ศ. 2564

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ดำเนินการทบทวนแนวทางการสรรหาและวิธีการจ้างในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะออกประกาศการรับสมัครอีกครั้งต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน