ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. วางแผนการผลิตและนำเสนอข่าว ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลข่าว สคริปต์ข่าว เพื่อตีความหมายและออกแบบการเล่าเรื่องข่าวนั้น ๆ
 2. ร่วมออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผนการผลิต และออกแบบกราฟิก
 3. จัดหาภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิกเพื่อนำมาผลิตชิ้นงานข่าว
 4. ตัดต่อลำดับภาพชิ้นงานข่าว รายการข่าวที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการนำเสนอที่น่าสนใจ
 5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ นัดหมายแหล่งข่าว/ ผู้ร่วมรายการ ประสานการใช้สถานที่ เป็นต้น
 6. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน อาทิ ตรวจสอบการส่งเทปและเนื้อหาเพื่อออกอากาศ ติดตามความก้าวหน้าในการผลิต เป็นต้น
 7. คัดกรองภาพส่งเก็บห้องสมุดภาพข่าว

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนฯลฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในงานด้านวางแผนการผลิตและนำเสนอข่าว ตัดต่อภาพและรายการข่าว การประสานงานและส่งต่อข้อมูล ประมาณ 3 - 5 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการค้นคว้า ประมวล และนำเสนอข้อมูล
 2. มีทักษะการสร้างสรรค์ประเด็นสนทนาข่าว
 3. มีทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงานและออกแบบรายการ วิธีการเล่าเรื่อง และการวางลำดับเรื่องอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ ทั้ง On Air / Online
 4. มีทักษะการทำ Post-Production ตัดต่อ ลำดับภาพ
 5. มีทักษะการประสานงาน

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2219
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน