ผู้สื่อข่าว รายการสถานีประชาชน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

    1. ติดตามประเด็นข่าว ค้นคว้า สืบค้น ศึกษาข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย

 • มอนิเตอร์ ติดตามประเด็นข่าว
 • ค้นคว้า สืบค้น ศึกษา และประมวลข้อมูลข่าว
 • คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว นำเสนอต่อบรรณาธิการ

    2. การผลิตชิ้นงานข่าวในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย

 • ทำข่าวกระแส จับประเด็นที่แหลมคม โดดเด่น โดยมีข้อมูลจากการค้นคว้า สืบค้น หรือศึกษา
 • ทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน โดยมีข้อมูลจากการค้นคว้า สืบค้นหรือศึกษา
 • สัมภาษณ์แหล่งข่าว ทั้งทั่วไป และสัมภาษณ์พิเศษ
 • จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว และเหมาะสมกับแต่ละ Platform
 • เรียบเรียงเนื้อหาข่าวให้เหมาะสมกับการนำเสนอข่าวใน On Air และ Online
 • ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการผลิตข่าว

    3. จัดการฐานข้อมูลข่าว

 • เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหล่งข่าว และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานงานด้านผู้สื่อข่าว รายการข่าว สารคดีข่าว หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม ประมาณ 1 - 3 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการค้นคว้า สืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
 2. มีทักษะการสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การรายงานข่าว การนำเสนอข่าว
 3. มีทักษะการออกแบบวิธีการเล่าเรื่อง และการวางลำดับเรื่องอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ ทั้ง On Air / Online
 4. มีทักษะการเขียน / Edit บทข่าวหรือสคริปต์ข่าว
 5. มีทักษะการทำงานทั้งในรูปแบบเป็นทีม และ One Man Journalist
 6. มีทักษะความเข้าใจเนื้อหาด้านใดด้านหนึ่ง คือ ประเด็นทางการเมือง ประเด็นทางสังคม ประเด็นสถานการณ์โลก

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 • สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน