ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีมัลติมีเดียและถ่ายทอดสดออนไลน์ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. วางแผนงาน, พัฒนา, กำกับดูแล และบริหารงานเทคนิคบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, แอปพลิเคชั่น, OTT, Audio Streaming และเทคโนโลยีสื่อใหม่อื่น ๆ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี)
 2. วางแผนงาน, พัฒนา, กำกับดูแล และบริหารการผลิตงานมัลติมีเดียทุกประเภท เช่น ภาพ, แอนิเมชั่น, วิดีโอ, สื่อเสียง รวมถึงงานออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (ด้านกราฟิกและวิดีโอสื่อออนไลน์)
 3. วางแผนงาน, พัฒนา, กำกับดูแล และบริหารงานด้านเทคนิคการถ่ายทอดสดออนไลน์ การผลิตรายการออนไลน์ (ด้านถ่ายทอดสดออนไลน์)
 4. บริหารจัดการ สอนงาน ดูแลและประเมินการปฏิบัติงานของทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน, งบประมาณ, อัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้าน Technology, Platform, Live Streaming Production, Visualization
 6. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานผู้ให้บริการระบบต่าง ๆ หรือพาร์ทเนอร์ทั้งภายในองค์กรและภายนอก (ในและต่างประเทศ)
 7. สรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางาน
 8. ศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายงานศึกษา ติดตามเทรนความรู้งานการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานประสบการณ์ในสายงานเทคโนโลยี หรือด้านนวัตกรรมสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือพัฒนาโครงการด้านสื่อออนไลน์, เทคโนโลยี, เว็บไซต์, ระบบงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม, ออกแบบฐานข้อมูล, ดูแลระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง, กระบวนการผลิตมัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเทคนิคของเว็บไซต์และสื่อใหม่อื่น ๆ เช่น Mobile Application และเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอื่น ๆ
 3. มีทักษะในงานออกแบบสื่อออนไลน์ต่าง ๆ UX/UI, SEO, ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแพลตฟอร์มและมัลติมีเดีย
 4. หากมีความรู้ ความเข้าใจหรือประสบการณ์ในงานด้านสถานีโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุง กระบวนการทํางาน
 6. มีทักษะความรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีทักษะในการสื่อสารทั้ง คำพูด การเขียน และการนำเสนองาน
 2. สามารถนำทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์มาใช้ได้จริง
 3. มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 4. มีความยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม การอุทิศตน และความสามารถในการทำงานเชิงรุก

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2786
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน