ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 35 คน

          องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ขอเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังที่สนใจ หรือองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค และองค์กรภาคประชาสังคมประเภทกลุ่มประเด็นเฉพาะ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพรายการและบริการของไทยพีบีเอส ด้วยกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 35 คน ได้แก่

 • สมาชิกรายภูมิภาคจำนวน 13 คน
 • สมาชิกรายกลุ่มประเด็นจำนวน 22 คนเพื่อทดแทนสมาชิกที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

          คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสมัครเข้ามาเพื่อเป็นหุ้นส่วนร่วมพัฒนาไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของประเทศไทยต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ชมผู้ฟังและติดตามรายการทางสื่อทุกประเภทของ ส.ส.ท.อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้ข้อมูล ความคิดเห็นต่อรายการขององค์การได้อย่างชัดเจน
 2. มีความสนใจ อุทิศเวลา มีจิตอาสา มีเครือข่าย และมีศักยภาพในการทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ชมและผู้ฟังในภูมิภาค หรือในกลุ่มประเด็นของตนเองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการนโยบาย
 3. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระโปร่งใส ตรวจสอบได้และสุจริต
 4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 5. ไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินรายการให้แก่ส.ส.ท.หรือเป็นหุ้นส่วน กรรมการและผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นๆที่ประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ที่เป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ
 6. ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรือเป็นผู้บริหารในพรรคการเมืองหรือ เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องติดต่อกันสองวาระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

 1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าวรายการ และติดตามการดำเนินงานของ ส.ส.ท.ตลอดจน การขยายฐานของผู้ใช้บริการ
 2. ติดตามรับชมและรับฟังรายการจากทุกช่องทางสื่อของ ส.ส.ท. และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการนโยบาย
 3. จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายการขององค์การ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ ส.ส.ท.
 4. ขยายเครือข่ายฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการของ ส.ส.ท.
 5. จัดทำรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภูมิภาคและในวงกว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการนำเสนอรายการทุกไตรมาสและประจำปี เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย
 6. จัดทำรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจำปี และการถอดบทเรียนการทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปีพร้อมข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
 7. หน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการสมัคร

 • ไปรษณีย์ไทย/หรือบริการจัดส่งพัสดุเอกชน
  จ่าหน้าถึง: ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
 • อีเมล : Sapa@thaipbs.or.th  
 • Line ID : sapathaipbs6 (กรุณาส่งเอกสารฉบับจริงตามมาภายหลังด้วย)
 • สมัครด้วยตนเอง : ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [แผนที่]

ระยะเวลาการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

..........................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
อีเมล : Sapa@thaipbs.or.th 
โทรศัพท์ : 0-2790-2402 , 0-2790-2411-13 และ 15 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

กลับขึ้นด้านบน