ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 1. บริหารงานและบุคลากรในฝ่ายกฎหมายให้เป็นด้วยความเรียบร้อย
 2. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคล และหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายกฎหมายที่รับผิดชอบ
 3. ควบคุมดูแลงานของฝ่ายกฎหมายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. ตรวจและคัดกรองงานด้านกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ
 5. สนับสนุนและให้ความสะดวกในการขอรับบริการด้านกฎหมายของสำนักต่าง ๆ
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ และ/หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 3. ได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน

 1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายหลายสาขา ( อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กฎหมายมหาชน ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยบริหารบุคลากรด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 คน
 3. มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทัศนคติ และทักษะที่พึงประสงค์

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงการใช้ตรรกะทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรสื่อสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการด้านกฎหมายทุกประเภทได้อย่างสอดคล้อง และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรสื่อสาธารณะ
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
 6. เคารพและยึดมั่นต่อหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมายอย่างเคร่งครัด
 7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ การจัดทำเอกสาร สืบค้น และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน