ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 1. วางแผนการบริหารความเสี่ยง ประสานงาน ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
 2. ติดตามและจัดทำรายงานการประเมิน การควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ส่งหน่วยงานตามกฎหมายตรงตามเวลาที่กำหนด
 3. จัดให้มีการนำระบบคุณภาพ (TQM) มาใช้ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท.เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล
 4. ให้คำปรึกษาในการวางแผนและดำเนินงานด้านความเสี่ยง และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพร่วมกับสำนักต่าง ๆ
 5. จัดทำแผนแม่บทธรรมาภิบาลและการประสานผลักดันให้ ส.ส.ท. ดำเนินงานตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

ประสบการณ์การทำงาน

 1. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แผนนโยบายและกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารมวลชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทัศนคติ และทักษะที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้และเชี่ยวชาญงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
 2. มีทักษะการเป็นผู้นำ และมีทักษะด้านการบริหารจัดการ
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีทักษะด้านการประสานงาน
 4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การนำเสนองาน
 5. มีความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านโทรทัศน์ ด้านสื่อสารมวลชน
 7. มีความเข้าใจในความคิดเชิงระบบ
 8. มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับขึ้นด้านบน