เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยงอาวุโส 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 1. ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
 2. ประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
 3. ส่งเสริมความรู้ และให้ข้อแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.
 4. สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของ ส.ส.ท.
 5. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
 6. ประเมินผลธรรมาภิบาล และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ส.ส.ท.
 7. การสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพของส.ส.ท.
 8. ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพของส.ส.ท.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือรัฐกิจ, บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

ประสบการณ์การทำงาน

 1. มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง หรือ ธรรมาภิบาล หรือประกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป

ทัศนคติ และทักษะที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้และประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล และหรือระบบประกันคุณภาพ
 2. มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และการนำเสนองาน
 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดี
 4. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
 5. มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน
 7. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 8. มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน